سرانجام دیپلمات های ایرانی؛ شهادت یا اسارت 36 ساله؟

36 سال از این واقعه گذشت و چشم خانواده های این دیپلمات ها در تمام این 36 سال در انتظار بازگشت عزیزانشان است. آن ها قطعاً از مسئولین دولتی و فضای رسانه ای مطالبه های بحقی دارند. - به گزارش اسراییل بررسی شده و به این نتیجه رسیدند که نکته جدیدی در این گزارش نیست و چون این گزارش چیز جدیدی ندارد، این ها هم تصویب کردند در گزارششان نکته جدیدی ارائه ندهند. سرانجام دیپلمات های ایرانی به کجا رسید؟ بعد از این قضایا سال ... منبع خبر: پارس دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:18 منبع: قطره - 2 ماه پیش