سراسر خاطرات منتظری شکستن قداست امام خمینی (ره) است

مدیر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: منتظری به عنوان یک عالم توهین رکیکی به استاد خودش می‌کند و سراسر خاطرات منتظری شکستن قداست امام است.

ادامه مطلب

view:23 منبع: افکار - 4 ماه پیش