سازمان انرژی اتمی راه را برای مأموران خارجی باز کرده است!

سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها نسبت به بازرسی ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی در دانشگاه ها واکنش نشان دادند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش