ساخت تنها موزه تئاتر در حالت تعلیق!

موزه تئاتر که نقشه های آن آماده است در حال حاضر در شرایط تعلیقی قرار گرفته است.

ادامه مطلب

view:14 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش