زمان بازگشت عالیشاه به پرسپولیس مشخص شد

امید عالیشاه بعد از گذراندن خدمت سربازی اش مشکلی برای حضور در باشگاه پرسپولیس ندارد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: جهان - 2 ماه پیش