زمان بازگشت عالیشاه به پرسپولیس مشخص شد

امید عالیشاه بعد از گذراندن خدمت سربازی اش مشکلی برای حضور در باشگاه پرسپولیس ندارد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: جهان - 8 ماه پیش