ریشه کن شدن فقر مطلق نیازمند حرکت انقلابی است توانمندسازی قشر مستضعف و محروم باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد

قم فردا: تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ریشه کن شدن فقر مطلق نیازمند حرکت انقلابی است، گفت: موضوع توانمندسازی قشر مستضعف و محروم جامعه به نحوی که بتوانند خود زندگی شان را اداره کنند، باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد.

ادامه مطلب

view:81 منبع: قم فردا - 1 سال پیش