روحانی: هدف دولت آمریکا انزوای ملت ایران بود، اما هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد اقدامات دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است

رئیس جمهور با بیان اینکه" کسی نمی تواند عشق ایران را از قلب ایرانیان جدا کند"، ایرانیان خارج از کشور را مهمترین پل ارتباطی ملت با جهان برشمرد و تاکید کرد: اقدامات دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است و آمریکایی ها از اینکه دو دولت مهم اروپایی از رئیس جمهور ملت ایران استقبال می کنند، عصبانی هستند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: الف - 3 ماه پیش