رصد توصيه هاي مقام معظم رهبري در سال"حمايت از کالاي داخلي ايراني"(9)

نام گذاري سال 1397 به عنوان" حمايت از توليد کالاي ايراني" را مي توان عصاره اي از نام گذاري دوسال قبل يعني سال1395 و 1396 دانست.

ادامه مطلب

view:14 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش