راه‌آهن شبه‌قاره در خدمت منافع استعمار پیر

استعمار پیر برای منافع خود خطوط ریلی زیادی را، همچون ایران، در هند و پاکستان ایجاد کرد. به‌طور مثال، راه‌آهن کویته در دهه‌ی 1880 برای دسترسی به افغانستان و همچنین امکان مقابله با تحرکات دولت تزاری روسیه بنا نهاده شد.

ادامه مطلب

view:59 منبع: فردا - 1 سال پیش