دو فرد فوتبالی و صادق بگویند حق با من نیست، از حقم می‌گذرم

علی کریمی می گوید که اگر دو فرد فوتبالی و صادق بگویند در ماجرای نفت حق با اون نیست، از حقش می‌گذرد.

ادامه مطلب

view:34 منبع: جام نیوز - 10 ماه پیش