دونده المپیکی دوم شد، خدیور اول؛ شگفتی در لیگ دو و میدانی

آخرین روز لیگ دو و میدانی ایران با قهرمانی خدیور در 200 متر و قرار گرفتن قاسمی المپیکی در مکان دوم همراه بود.

ادامه مطلب

view:70 منبع: ورزش ۳ - 2 سال پیش