دولت در سه سطح نیازمند تغییر است تغییر افراد مسکّنی بیش نیست

دبیرکل حزب سبز گفت: ما اکنون نیازمند تغییر در سه سطح هسیم؛ یعنی هم تغییر در وزرا را باید داشته باشیم، هم تغییر در برخی سیاست‌ها، که غلط بودن آن‌ها اثبات شده است، و هم تغییر در برخی انگاره‌ها و باورها.

ادامه مطلب

view:30 منبع: فارس - 4 ماه پیش