دولت بازار مسکن را به حال خود رها کرده

مسکن گران است و سوداگری در این بخش بیداد می‌کند. دولت هم برای مقابله با این مسائل کاری انجام نمی‌دهد.

ادامه مطلب

view:33 منبع: 598 - 6 ماه پیش