دولت بازار مسکن را به حال خود رها کرده

مسکن گران است و سوداگری در این بخش بیداد می‌کند. دولت هم برای مقابله با این مسائل کاری انجام نمی‌دهد.

ادامه مطلب

view:22 منبع: 598 - 3 ماه پیش