دعوای دو زن اتوبوس را به آشوب کشید عکس

نزاعی که برای چند ثانیه در حرکت اتوبوس اختلال وارد کرد و صدای شکایت مسافران را بلند کرد.

ادامه مطلب

view:47 منبع: فردا - 9 ماه پیش