دشمن با آشوب واغتشاش به دنبال ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه است

دفاع مقدس

ادامه مطلب

view:26 منبع: خبرپو - 5 ماه پیش