در چند قدم تمام جهان را ببینید

پارکی در شهر نینگبو چین ساخته شده است که در این شهر می توانید درچند قدم تمام جهان را ببینید.

ادامه مطلب

view:65 منبع: نمناک - 1 سال پیش