در چند قدم تمام جهان را ببینید

پارکی در شهر نینگبو چین ساخته شده است که در این شهر می توانید درچند قدم تمام جهان را ببینید.

ادامه مطلب

view:115 منبع: - 2 سال پیش