در باب تعارض یا عدم تعارض اقتصاد رفتاری و اقتصاد متعارف

 مساله اصلی بین اقتصاددانان اینست که تا زمانی که رفتار انسان ها را تا حد خوبی می توان با فرض عدم وجود خطا توضیح داد، لزومی به پذیرش فرض خطای نظام‌مند نیست. تا زمانی که می توان با لحاظ کردن مصرف، رفتار یک فرد را توضیح داد نیازی به وارد کردن احساسات که مساله را فوق العاده پیچیده می کند نیست.

ادامه مطلب

view:63 منبع: بولتن نیوز - 1 سال پیش