درمان چاق ترین مرد خرمشهری با 330 کیلوگرم وزن فیلم

مجموعه دانشکده علوم پزشکی آبادان، درمانِ چاق ترین مرد خرمشهری با 330 کیلوگرم وزن را بر عهده گرفت.

ادامه مطلب

view:75 منبع: واحد مرکزی خبر - 10 ماه پیش