دردی که برای درمان آن باید کاری اساسی کرد فیلم

اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود.

ادامه مطلب

view:34 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش