دانش آموزان مدفون شده در فضای سمی تصاویر

تصویری از برگزاری امتحانات مدرسه ای در فضای باز استان "هنان" چین منتشر شده که با وجود مه های سمی و غلیظ از دانش آموزان امتحان می گیرند.

ادامه مطلب

view:103 منبع: تیتر 1 - 1 سال پیش