دانشگاه ها در زمینه دیپلماسی علمی ،همراه مدیریت شهری

شهرهای خواهر خوانده ظرفیت های بسیار خوبی دارند در همین راستا دانشگاه ها در عرصه دیپلماسی علمی می توانند به کمک مدیریت شهری بیایند.

ادامه مطلب

view:97 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش