دامپروری، 36 درصد اقتصاد کشاورزی خراسان رضوی

36 درصد از اقتصاد کشاورزی استان وابسته به حوزه دامپروری است و توسعه صادرات و تجارت این بخش ارزش افزوده قابل توجهی برای استان دارد.

ادامه مطلب

view:13 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش