داروی چند نرخی نداریم

دکتر کیانوش جهانپور به چند قیمتی بودن داروها واکنش نشان داد و گفت: موضوعی بنام چند قیمتی شدن دارو، اعم از وارداتی و تولید داخل، نداریم.

ادامه مطلب

view:2 منبع: پارسینه - 2 هفته پیش