خواست دشمن ایجاد فاصله بین امت و ولایت است

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه خواست دشمن ایجاد فاصله بین امت و ولایت است، گفت: ملت ما امید دشمنان را برای رسیدن به این خواسته تا به امروز ناامید کرده است.

ادامه مطلب

view:21 منبع: تسنیم - 8 ماه پیش