خرید خدمات آموزشی از چه کسانی در اولویت است ؟

خرید خدمات آموزشی فقط باید در مناطق محروم اجرا شود - " مطابق برنامه ششم توسعه، آموزش و پرورش در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری می تواند نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.در قالب این طرح که با عنوان "خرید خدمات آموزشی" در سال های اخیر اجرا می شود، موسس با دریافت سرانه آموزشی دانش آموزان را که اکثرا در مناطق محروم تحصیل می کنند، تحت آموزش های رسمی دوره های تحصیلی قرار می دهد ... منبع خبر: نوداد دسته بندی خبر: اجتماعی

ادامه مطلب

view:60 منبع: قطره - 9 ماه پیش