خدمه نفتکش "سانچی" آسمانی شدند

در شرایط فعلی، به حدی شدت آتش و دود زیاد است که کشتی های امدادی مجبور شده اند کنار بکشند این درحالی که خبر فوت تمام خدمه تایید شده است.

ادامه مطلب

view:93 منبع: تی نیوز - 9 ماه پیش