خدمه نفتکش "سانچی" آسمانی شدند

در شرایط فعلی، به حدی شدت آتش و دود زیاد است که کشتی های امدادی مجبور شده اند کنار بکشند این درحالی که خبر فوت تمام خدمه تایید شده است.

ادامه مطلب

view:86 منبع: تی نیوز - 6 ماه پیش