خانواده مقتول در چه شرایطی باید دیه قاتل را هم بدهند؟

اگر یک زن مسلمان توسط مرد مسلمانی به عمد کشته شود و اولیای دم خواهان اجرای قصاص باشند، حق قصاص برای آن‌ها ثابت است اما به دلیل تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد باید قواعدی رعایت شود. چون دیه‌ زن نصف دیه‌ مرد است، مرد به اندازه‌ میزان دیه‌ زن مسئول جنایت است. اگر اولیای دم قصد قصاص داشته باشند، باید تفاوت دیه‌ٔ زن و مرد (تفاضل دیه) را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند.

ادامه مطلب

view:84 منبع: 598 - 1 سال پیش