خانواده سردشتی از مرگ نجات یافتند

خانوادە سە نفرە سردشتی کە دچار گازگرفتگی با منواکسیدکربن شدە بودند با امدادرسانی به موقع بە زندگی بازگشتند.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش