حضور نیروی انتظامی در تمرین پرسپولیس

به خاطر به‌ وجود آمدن درگیری فیزیکی در تمرین پرسپولیس، مأموران نیروی انتظامی در ورزشگاه شهید کاظمی حاضر شدند.

ادامه مطلب

view:70 منبع: پارس - 10 ماه پیش