حسن زاده:با دستور موقت از فعالیت بازیکنان در باشگاه جلوگیری می شود تهدید به جلوگیری از بازی تحریم کنندگان امید 

ورزش3

ادامه مطلب

view:101 منبع: خبرپو - 1 سال پیش