حریق در پاساژی در کوچه برلن تهران 20 نفر از کارگران پاساژ فردوسی نجات یافتند

ادامه مطلب

view:30 منبع: عصر ایران - 10 ماه پیش