حذف نام هشت کشور از فهرست سیاه بهشت مالیاتی!

یک مقام اتحادیه اروپا از تصمیمی مبنی بر خارج کردم نام پاناما، کره جنوبی و شش کشور دیگر از فهرست سیاه بهشت مالیاتی خبر داد.

ادامه مطلب

view:57 منبع: 55 آنلاین - 10 ماه پیش