حذف بودجه‌بگيرهاي ويژه

در جدول ١٧ بودجه‌هاي اختصاصي براي برخي پژوهشکده‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها و بنيادها ديده مي‌شد. اين جدول و مبالغ آن، به‌ غير از بودجه‌اي بود که در رديف‌هاي کلي، براي نهادهاي فرهنگي کشور در نظر گرفته مي‌شد.

ادامه مطلب

view:46 منبع: آفتاب - 4 ماه پیش