حدیث روز سخن امام صادق(ع) درباره چهار نشانه فروتنی در مقابل والدین

قم فردا: نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزى به پدر و مادر خيره مكن و صدايت را از صداى آنها بلندتر مگردان.

ادامه مطلب

view:142 منبع: قم فردا - 1 سال پیش