جناب روحانی! لطفا کمی خود را در قالب رییس جمهور ملت ببینید مردم برای رفع حصر به شما رأی نداده اند

جناب آقای روحانی! غالب نقد های شما به دولت قبل به مسایل اقتصادی بود پس به جای دلنگرانی و اولویت بندی بی ارزش، دست به دامن حاشیه سازی از منظر حزب و گروهتان نشوید و کمی خود را در قالب ریاست جمهوری یک ملت ببینید.

ادامه مطلب

view:72 منبع: دانا - 2 سال پیش