جلوگیری از گسترش بی رویه مراکز تحقیقاتی

بختیار گفت: از گسترش بی رویه مراکز تحقیقاتی که فعالیت آنها کمتر از حد انتظار است جلوگیری می شود.

ادامه مطلب

view:17 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش