جان کلی و امید تازه ترامپ به جلوگیری از فروپاشی کاخ سفید خود

نیویورک-ایرنا- رییس دفتر ترامپ برغم وفاداری وفرمانبرداری نسبت به ولینعمت خود ثابت کرده است که دراین شش ماه قادر به سامان بخشیدن به کاخ سفید روبه تلاشی ترامپ نبوده و مناقشات میان او و سرپرست تازه ارتباطات کاخ سفید این بهانه را به دست رییس جمهور آمریکا داد تا درحرکتی نمادین یک نظامی کارکشته را به این کار برگمارد.

ادامه مطلب

view:112 منبع: ایرنا - 1 سال پیش