تولیدکنندگان مواد اولیه خود را آزاد می‌خرند اما خودروسازها با ارز دولتی چای وارد می‌کنند

مدیر هیات امنای شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیان کرد: شرکت‌های خودرو‌سازی به اسم وارد کردن چای؛ ارز۴۲۰۰ دریافت کرده‌اند این درحالی‌ست که ما تولیدکنندگان داخلی؛ مواد اولیه خود را بدون ارز دولتی خرید می‌کنیم.

ادامه مطلب

view:1 منبع: ایلنا - 1 ماه پیش