توضیحات نوبخت درباره حذف یارانه ها

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مشخصا بدانیم که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کنیم این یارانه پرداخت می شود اما اینکه فقط گفته شود که افراد پردرآمد بدون ساز و کار حذف شوند عملیاتی نیست.

ادامه مطلب

view:45 منبع: آفتاب - 9 ماه پیش