توسعه اقتصادی از پایین، رویکردی فراموش شده

تهران- ایرنا- توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری، تولید و اشتغال مفهومی آشناست، اما روی دیگر توسعه که نیازمند شایستگی و بلوغ آحاد جامعه برای نیل به توسعه پایدار است و فرآیند «توسعه از پایین» نامیده می شود، مفهومی غریب به نظر می رسد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش