توجه به روستاها در دستور کار دولت است آمادگی کامل دولت برای مردمی کردن امور مدیریتی

ادامه مطلب

view:105 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 سال پیش