توجه به روستاها در دستور کار دولت است آمادگی کامل دولت برای مردمی کردن امور مدیریتی

ادامه مطلب

view:6 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 هفته پیش