توجه به روستاها در دستور کار دولت است آمادگی کامل دولت برای مردمی کردن امور مدیریتی

ادامه مطلب

view:15 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش