تنها ۲۰ درصد از اطلاعات کودتای نقاب منتشر شده کدام خلبان کودتا را لو داد؟

امیر خلبان مشیری می گوید تنها ۲۰ درصد از اطلاعات کودتای نقاب منتشر شده و ۸۰ درصد آن هنوز مخفی مانده و کسی به بخش سیاسی این کودتا توجهی نکرده است.

ادامه مطلب

view:9 منبع: فارس - 3 ماه پیش