تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است شادی مردم حلب

ادامه مطلب

view:21 منبع: مهر - 2 ماه پیش