تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:45 منبع: مهر - 5 ماه پیش