تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:54 منبع: مهر - 6 ماه پیش