تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:9 منبع: مهر - 1 ماه پیش