تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:72 منبع: مهر - 8 ماه پیش