تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:23 منبع: مهر - 3 ماه پیش