تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:16 منبع: مهر - 2 ماه پیش