تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:36 منبع: مهر - 4 ماه پیش