تنها یک درصد حلب در کنترل تروریستها است

ادامه مطلب

view:95 منبع: مهر - 10 ماه پیش