تمدید دو ماهه مهلت خروج مهاجرین افغانستانی از پاکستان

کابینه دولت پاکستان مهلت رو به پایان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به کشور خود را تا 11 حمل/ فروردین 97 (به مدت دوماه) تمدید کرد.

ادامه مطلب

view:28 منبع: باشگاه خبرنگاران - 7 ماه پیش