تفکیک بشود نشود

واقعیت آن است که در وقایع رخ داده در هفته گذشته بیشتر از آنکه شاهد یک اعتراض با برنامه و چارچوب دار باشیم که با مانیفست و اهداف مشخصی به میدان می‌آید نوعی اعتراض کور را شاهد بودیم که اقشار مختلف جامعه با مطالبات گوناگون و گاهی متضاد در آن شرکت داشتند. در چنین اعتراضاتی به طور طبیعی نوجوانان و جوانان به دلیل هیجانی که اقتضای سن و سال آن‌ها است وارد میدان شده و ممکن است با رفتارهایی آشوب طلبانه هم مسیر یک اعتراض مدنی را منحرف کنند و هم به اموال عمومی و یا خصوصی مردم آسیب وارد آورند.

ادامه مطلب

view:46 منبع: بهار نیوز - 9 ماه پیش