تغییر وزرای کابینه روحانی عکس

واعظی رئیس دفتر روحانی: رئیس جمهور درحال بررسی ایجاد تغییرات در کابینه است. برخی تغییرات در تیم اقتصادی است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: پارس - 3 ماه پیش