تغییررویکردمدیریت شهری درخصوص بلندمرتبه ها

شهردارآنلاین: شهردارتهران بابیان اینکه بافراهم کردن ظرفیتهای مناسب دربافت فرسوده می توانیم جریانی برای نوسازی بافتهای فرسوده ایجاد کنیم گفت:به ساختمانهای بلندمرتبه درخیابانهای تنگ شمال تهران مجوزنمی دهیم.

ادامه مطلب

view:29 منبع: شهردار انلاین - 9 ماه پیش