تضمین 4 خانه بهشتی به ازای 4 عمل

امام صادق (ع) می‌فرمایند: هرکس ضمانت دهد که چهار کار را انجام دهد، من نیز چهار خانه در بهشت را برای او ضمانت می‌کنم.

ادامه مطلب

view:20 منبع: افکار - 3 ماه پیش