تصاویر 32 خدمه ایرانی نفتکش سانچی

تصاویر 32 خدمه نفتکش ایرانی سانچی که 6 روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.

ادامه مطلب

view:33 منبع: 598 - 6 ماه پیش