تصاویر 32 خدمه ایرانی نفتکش سانچی

تصاویر 32 خدمه نفتکش ایرانی سانچی که 6 روزپیش در آب های چین دربرخورد با کشتی دیگری ناپدید شدند.

ادامه مطلب

view:6 منبع: 598 - 1 هفته پیش